Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Tjeu van de Meulengraaf mensport en op alle met Tjeu van de Meulengraaf mensport aangegane overeenkomsten voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

1.2 Indien de klant verwijst naar zijn of haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Tjeu van de Meulengraaf mensport is ingestemd.

 

1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

 

1.4 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.

 

1.5 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de website dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Tjeu van de Meulengraaf in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

 

1.6 Tjeu van de Meulengraaf mensport behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

 

1.7 Door het gebruik van de website van Tjeu van de Meulengraaf mensport en of het plaatsen van een bestelling in de winkel aanvaardt de klant deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website.

 

1.8 Tjeu van de Meulengraaf mensport is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de klant. Deze algemene voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

 

Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Tjeu van de Meulengraaf mensport zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

 

2.2 Tjeu van de Meulengraaf mensport behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

 

2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de klant opgegeven emailadres. De klant en Tjeu van de Meulengraaf mensport komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan klant is verzonden. De elektronische bestanden van Tjeu van de Meulengraaf mensport gelden, voor zover de wet dit
toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

 

2.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Tjeu van de Meulengraaf mensport garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten 100% met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en of ontbinding.

 

Artikel 3: Prijzen en betalingen

3.1 Alle door Tjeu van de Meulengraaf mensport vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, inclusief omzetbelasting en exclusief verzenden administratiekosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

 

3.2 De hoogte van de verzend- en administratiekosten staat op de internetsite vermeld
en gelden voor verzending binnen Europa. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de klant gecommuniceerd.

 

3.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op
de website met betrekking tot die speciale aanbieding.

 

3.4 Tjeu van de Meulengraaf mensport kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

3.5 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

3.6 Bij bestellingen via de website kan op de volgende manieren worden betaald: zie Betalen & Verzenden.

 

Artikel 4 Levering

4.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen iedere dinsdag en donderdag na ontvangst van de betaling. De genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

 

4.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven dat dit product tijdelijk niet leverbaar is. Vertragingen zullen aan de klant per email worden gemeld.

 

4.3 Levering vindt plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

 

4.4 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

 

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van enige overeenkomst aan Tjeu van de Meulengraaf mensport verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Tjeu van de Meulengraaf mensport zijn voor rekening van de klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

 

Artikel 6: Ruilen en herroepingsrecht
6.1 De klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u Tjeu van de Meulengraaf mensport daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

 

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Tjeu van de Meulengraaf mensport de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

 

6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Tjeu van de Meulengraaf mensport te retourneren. Tjeu van de Meulengraaf mensport ruilt het product dan direct om of betaalt het goederenbedrag onmiddellijk terug. Dit kan alleen in combinatie met de (kopie) factuur voorzien van bank- of gironummer. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigd of gebruikt zijn en verpakt in de originele verpakking. Retouradres: Tjeu van de Meulengraaf mensport, Airborneweg 51, 5691 PS Son en Breugel.

 

6.4 Indien de klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt Tjeu van de Meulengraaf mensport zorg voor de vervanging van een nieuw product.

 

6.5 De kosten voor het toe- en terugzenden van deelleveringen zijn voor rekening van de klant.

 

6.6 Bij hygiënische artikelen zoals menbitten kunt u na het gebruik geen aanspraak maken op het herroepingsrecht of het ontbindingsrecht.

 

6.7 Bij custom made bestellingen wordt de bestelling geheel naar uw wensen samengesteld en op maat gemaakt. Dit betekent dat u geen aanspraak kunt maken op het herroepingsrecht of het ontbindingsrecht. Mocht u de bestelling als gevolg van niet verwijtbare overmacht niet kunnen afnemen, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. Wij zullen dan met u meedenken. Indien is overeengekomen dat de bestelling geannuleerd wordt, heeft u geen recht op teruggave van de aanbetaling. De levertijd is een geschatte levertijd, hieraan kunt u zich geen rechten ontlenen. Wij verzoeken u de bestelling binnen een maand af te halen dan wel financieel te voldoen vanaf het bericht dat deze binnen is. Indien u hier niet aan voldoet, hebben we het recht om de bestelling aan een ander te verkopen.

 

Artikel 7: Garantie en aansprakelijkheid
7.1 Tjeu van de Meulengraaf mensport geeft op alle goederen en materialen nooit meer garantie dan door de leverancier wordt gegeven. Garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage welke als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging.

 

7.2 Tjeu van de Meulengraaf mensport is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Tjeu van de Meulengraaf mensport. Tjeu van de meulengraaf mensport is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

 

7.3 Indien Tjeu van de Meulengraaf mensport om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

 

7.4 Het is mogelijk dat Tjeu van de Meuengraaf mensport op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Tjeu van de Meulengraaf mensport is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

 

Artikel 8: Overmacht
8.1 In geval van overmacht is Tjeu van de Meulengraaf mensport niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

 

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niettijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website.

 

Artikel 9: Intellectueel eigendom
9.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en of met betrekking tot de internetsite berusten bij Tjeu van de Meulengraaf mensport, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

 

9.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en of commerciële know how, methoden en concepten.

 

9.3 Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Tjeu van de Meulengraaf mensport, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

 

Artikel 10: Persoonsgegevens
10.1 De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door Tjeu van de Meulengraaf mensport vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden: – het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afl everadres – het bevorderen van de gebruikersvrienelijkheid van de site – het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins

 

10.2 Tjeu van de Meulengraaf mensport neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

 

10.3 Tjeu van de Meulengraaf mensport verstrekt geen klantgegevens aan derden.

 

Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

11.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

11.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12: Diversen
12.1 Tjeu van de Meulengraaf mensport is gevestigd te 5691 PS Son en Breugel, Airborneweg 51, telefoonnummer +316-54790619; Kamer van Koophandel nummer: 63671557, BTW-ID nummer NL001687241B60

 

12.2 Gelieve alle correspondentie te zenden aan info@tjeuvandemeulengraaf-mensport.nl 12.3 Wanneer door Tjeu van de Meulengraaf mensport gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze algemene voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Tjeu van de Meulengraaf mensport deze algemene voorwaarden soepel toepast.

Sluiten

Winkelmandje

Geen producten in de winkelwagen.

×